Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Spisak osoba osumljičenih za ratne zločine.

.Spisak osoba navodno osumljičenih za ratne zločine. Spisak je preuzet s teletekst stranica Televizije Hayat koja se poziva na dokumente Dokumentacionog centra RS za istraživanje ratnih zločina.



SPISAK LICA OPTUŽENIH ZA RATNE ZLOČINE U BiH 1992-1995.

Žepčan (Ibro) Refik
Žiga (Nurko) Islam
Žiga Began 

Žiga Damir
Žiga Sabahudin
Žilić Edo
Žilić Mehmed
Živa Sabahudin
Živković (Ilija) Mato
Živković Anto
Živković Ilija
Živković Ivo
Živojević Muris
Žnidarić Marijan
Žužić (Huso) Šerif
Žužić (Zahid) Idriz
Žužić Galib
Žulj (Ante) Božo
Žulj (Dane) Božo
Žulj (Frane) Ivica
Žulj Branko
Žulj Pero
Š
Šašić Hamdo
Šaćirović (Emin) Mujo
Šaćirović (Idriz) Salih
Šaćirović (Idriz) Salik
Šaćirović (Zahid) Mujo
Šaćirović Muhamed;
Šaban,?,
Šabanović (Šaban) Avdija
Šabanović (Šaban) Murat
Šabanović (Rifat) Adil
Šabanović Braco
Šabanović Samir
Šabanović Sead;
Šabić (Alija) Mirsad
Šabić (Fahrija) Hajrudin
Šabić (Ibrahim) Almir
Šabić (Vehbija) Velid
Šabić (Velija) Vejz
Šabić Šemso
Šabić Fahrudin
Šabić Husein,
Šabić Zijo
Šabović (Ahmet) Amir
Šadić Azim
Šahić (Murat) Hurem
Šahić Hidajet
Šahinpašić Abdulah
Šahman (Sulejman) Nihad
Šahmanović (Šaban) Halim
Šahmanović (Hasiba) Safet
Šahmanović (HaDžo) Nijaz
Šahmanović (Himzo) Husein
Šahović,?,
Šakić (Murat) Kisadet
Šaldić (Raif) Omer
Šamić Safet
Šanta Nijaz
Šantić Ivica
Šantić Josip
Šarac Mujo
Šarganović Senad,
Šarić (Smajo) Faruk
Šarić Hamzo
Šarić Haris
Šarić Jasmin
Šarić Medaris
Šarić Salih
Šarić Zaim
Šešelj Željko
Šećerbegorić (Mehmed) Muhamed
Šećić (Akif) Senahid,
Šećić (Himzo) Izet
Šećić (Himzo) Salko
Šećić (Ismet) Fikret
Šećić Enver,
Šećiberović Nusret
Šečić (Osman) Muhamed,
Šehić (Rasim) Nihad,
Šehović Mirha
Šehović Muhamed
Šehović Zajko
Šeić Sead;
Šemšić Nermin,
Šemić (Halil) Šefkija
Šepić Kame
Šerifović (Nail) Enes
Šeta Jusuf
Šišak Firad,
Šišić (Ismet) Mehmedalija
Šišić (Ismet) DŽevad,
Šišić (Juso) Ismet
Šišić Adem,
Šišić Nermin
Šišić Sirađ,
Šibalić Samir
Šimić (Blažo) Marko
Šimić (Ivan) Darko
Šimić (Ivica) Dražen
Šimić (Ivo) Žarko
Šimić (Ivo) Stjepan
Šimić (Petar) Jozo
Šimić Mato
Šimić-Nikolić Marko
Šimun Saraf
Šindrić Fadil
Šiljak Zijad
Šiljaković Amir
Šiljković (Avdo) Admir
Šiljković (Avdo) Amir,
Šiljković (Avdo) Bego
Šiljković (Buljkan) Ibro
Šiljković (Suljkan) Sadik
Šiljković Ibro
Škiljan (Đulaga) Nihad
Škojić Amir,
Škojić Brišo,
Školić Đurđa
Škorić (Ante) Mato
Škorić (Ivica) Miro
Škorić Mirko
Škorić Đurđa
Šoštarić Josip
Šokčević (Ilija) Marko
Šoljić Vladimir
Špago (Hamdija) Enid
Špago NeDžad,
Špiodić (Mušan) Ešef
Šljivić Asim
Šljivo Ferid;
Štec (Josip) Goran
Štefanek Vinko
Štraleger (Zlatko) Zoran
Štuc (Jozo) Anto
Šušak (Ante) Gojko
Šuško Eniz
Šuško Ibrahim
Šuić Marko
Šukorović (Ramiz) Adem
Šunić Jure
Šunić Luka
Šuljaković (Avdo) Amir
Šuta Zerin
Šutalo (Đuro) Pero
Šuvalić (Smajil) Fedahija
Šunj Šehzad
Šunj Osman
Šunjić Ante
Švraka (Adem) Besim
Švraka (Alija) Alija
Švraka (Karlo) Adil
Švrakić Emin
Ć
Ćatić (Osman) Emir
Ćatić (Smajo) Ismet
Ćatović (Osman) Adem
Ćeško (Hasib) Zijad,
Ćejvan (Ibro) Adem
Ćejvan (Kasim) Surman
Ćelebić (Mujo) Hasib
Ćerkez Nagib,
Ćesko Himzo
Ćevizović Predrag
Ćibo dr Esad,
Ćibo Safet,
Ćimpo Munib
Ćorić Irenko,
Ćorić Valentin,
Ćorić Viktor
Ćosić (Alija) Avdo
Ćosić (Josip) Miroslav
Ćosić (Mehmed) Senad,
Ćosić Hektor
Ćosić Mustafa
Ćulić (Ismet) Šanel
Ćuliman Kemal
Ćuliman DŽemo
Ćuma (Andrija) Stjepan
Ćuma (Stanislav) Stanislav
Ćuma (Stjepan) Damir
Ćuma Vlatko
Ćurčić Marin
Č
Čačeš Luka
Čabraja Ivan
Čabraja Miro;
Čabraja Zoran;
Čabrajić Drago
Čakar (Asim) Rasim,
Čakarić (Stjepan) Ilija
Čakarić (Viktor) Petar
Čakir (Abid) Sakib
ČamDžić Ramiz
ČamDžić ReDžo
Čančar (Ejub) Almir
Čančar (Ejub) Jasmin
Čančar (Muharem) Senad,
Čančar (Mustafa) Memiš,
Čančarević (Andrija) Franjo
Čančarević (Blažo) Andrija ,
Čančarević (Ivo) Marko
Čančarević (Marijan) Grgo
Čančarević (Marjan) Grga,
Čančarević (Mate) Niko,
Čančarević (Niko) Andrija
Čanatković Rifet
Čarapić (Niko) Vjekoslav,
Čardaković (Abid) Safet
Čardaković (Beg) Emin
Čardaković (Osman) Ramo
Čardaković (Rasim) Ramiz
Čaušević (Alaga) Izet
Čaušević (Alaga) Maho
Čaušević (Enver) Mirsad,
Čaušević (Hamdija) Zaim
Čaušević (Juso) Esad
Čaušević (Meho) Omer,
Čaušević (Munib) Nijaz
Čaušević Šaćir
Čavalić (Derviš) Esad,
Čavalić (Derviš) Nihad
Čavalić Sajo
Čavar (Božo) Mato
Čavarušić Dragan
Čavka (Ante) Stipe
Čegar Zoran
Čehajić Bajro
Čehajić Musto,
Čehić (Safet) Besim
Čelebić (Hamed) Hamdija
Čelebić (Mujo) Hasib
Čelebija Pero
Čelebija Rudo
Čelik Kemo,
Čeliković Osman
Čengić Miralem
Čeljo (Safet) Azedin
Čeljo Irfan
Čeljo Izudin
Čeljo Sabahudin
Červenko Zvonimir,
Čičak (Luka) Josip
Čičak (Vinko) Ivo
Čičak Dražen;
Čičko Muhamed
Čikarić (Zejro) Zermin
Čizmić Hasan
Čobić Besima
Čolak Refik,
Čolak Vetik
Čolpa (Mujo) Zijo
Čoluka Marko
Čomić Mesut
Čomor Adem
Čondrić (Pero) Marjan
Čondrić Pavo;
Čonkić-Marinović Branko
Čorbo Sejo
Čorluka Marko
Čović (Huso) Fadil
Čović (Zilko) Halid,
Čović Ante
Čović Mensur
Čudro (Mujo) Bajro,
Čulan Mirko
Čuma Damir
Čurčić Nihad,
Čvorak (Dujo) Petar
A
Ažlić (Abdulah) Ramiz
Ađulović (Mehmed) Ahmat
Abdić Faruk,
Abduli Ramo
Abid (Abu) Safijahai,
Abidović (Ibrahim) Bahrija,
Abu Amin
Abu Falah,
Abu Isak
Abu DŽerib
Ademović (Adem) Osman
Ademović (Beg) Hasan,
Ademović (Hasan) NeDžad,
Ademović (Zejnil) Munib,
Ademović Ibrahim zv "Cakura",
Adrović ReDžo
Agančetović (Mehmed) Zijad
Aganović (Izet) Faruk
Agemović Adem,
Agić (Ahmet) Bajro
Agić (Husein) Adnan
Agić (Ismet) Samir zv "Miš",
Agotić Mirko
Ahmečković (Gane) Sakib,
Ahmedović Meho,
Ahmetbašić (Hajrulah) Samir,
Ahmetbašić (Meho) Mirsad
Ahmetović (Šaban) Safet,
Ahmetović (Esada) Hariz
Ahmetović (Hilme) Bahrija
Ahmetović (Hilme) Ibrahim
Ahmetović (MeDžo) Muhidin
Ahmetović (Ohran) Jusuf
Ahmetović (Turko) Mersudin
Ahmetović Haris
Ahmetović Ibro
Ahmetović Kemal
Ahmetović Sead
Ahmetspahić Avdo
Ahmić (Alija) Sulejman
Ahmić (Sulejman) Adnan
Ahmić (Sulejman) Alija
Ahmić Abdulah
Ahmić Almir,
Ahmić Elmedin
Ajšić Sabit,
Ajšić Sabrija,
Ajanović (Huso) Ale
Ajkunić (Islam) Mesud
AjnaDžić NeDžad,
Akalović (Josip) Ivan
akić (Salko) Mensur,
aković Dragan
aković Mensur,
aković Mirko
Alađuz (Omer) Vahid
Alagić (Huso) NeDžib
Alagić (Ibrahim) Miralem
Alagić (Ramadan) Raif,
Alagić Mehmed,
Alagić Safija
Aleta (Šaćir) Avdo
Aleta (Šaćir) Rasim
Aleta (Šaćir) Salih,
Aleta (Suljo) Muhamed
Ališpago Zulfikar
Alić (Adem) Munib
Alić (Behamder) Rasim,
Alić (Fazlija) Salih
Alić (Huse) Hasan
Alić (Ibrahim) Kadir
Alić (Mušan) Meho,
Alić (Suljo) Azem
Alić (Suljo) Mirsad
Alić Fahrudin ,
Alić Kasim
Alić Sabahudin
Alić Zijad,
Alibašić Asif
Alibabić Munir
AlihoDžić (Ćamil) Smajo
AlihoDžić (Ćamil) Smajo,
AlihoDžić (Abdulaha) Amir,
AlihoDžić (Rašid) Izet
Alija, prezime nepoznato;
Alijagić Adem
Alilović Ćazim
Alispahić (Hamed) Hamdija
Alispahić Bakir,
Alispahić Enver,
Alukić (Jusuf) Hamdija
Alukić (Jusuf) Semir
Anđelić (Jure) Zvonko
Anđić (Jure) Vatroslav
Anđić (Mate) Pilja
Anđić (Mate) Piljo
Ančić Mate
Andabak Zdenko
Andrić (Dragutin) Drago
Andrić (Dragutin) Tomo
Andrić Filip
Andrijanić (Ivan) Miro
Andrijević Ante,
Andrijić Joko
Anić (Ante) Mijo
Anić Haro
Anić Petar
Antić (Marko) Mate,
Antić (Pejo) Mate
Antić Božo
Antić Pero
Antić Ranko
Antolović (Luka) Adam
Antolović (Luka) Jakov
Antunović Hrvoje
apo (Halid) Mirsad,
Aljić Sabahudin
Aljkanović Behaji
Aljukić (Bego) Bekir,
Aljukić (Sulejman) Ibro
Arapčić Ismet
Arapović (Ibrahim) Muharem
Arifović (Husein) Izet
Arifović (Husein) ReDžo
Arnautović (Bajro) Ramiz
Arnautović Ekrem
Arnautović Refik
Arnautović Senad
Aruković (Osman) Šemso
Avdagić (Himzo) Zaim
Avdagić (Himzo) Zijad
Avdić (Alija) Kadrija
Avdić (Galib) Jasmin
Avdić (Idriz) Senahid
Avdić (Sulejman) Edhem
Avdić (Sulejman) Galib
Avdić Besim
Avdić Edim
Avdić Mujo
Avdić Murat
Avdić Refik
Avdić Suljo
Avdić Vahid (Vehid?);
Avdičević (DŽemil) DŽevad
Avgustinović (Mate) Ivo
ADžić DŽemal
Azinović Ivica
B
Bašalić (Safet) Mirsad
Bašić (Avdo) Eniz
Bašić (Husein) Senad
Bašić (Huso) Munib
Bašić (Idriz) Meho
Bašić (Idriz) Refik
Bašić (Mehmed) Jasmin
Bašić (Osman) Huso
Bašić Ahmo
Bašić Galib
Bašić Idriz,
Bašić Mirsad
Bašić Mujo
Bašić Nurija
Baškailo Fikret
Bačvić (Fadil) Husein
Babajić (Mehmed) Sabrija
Babajić (Omer) Ramo
Babajić (Omer) Ramo,
Babajić (Ramo) Refik
Babić (Hazima) Hazim
Babić (Ivo) Filip,
Babić Ivica
Babić Josip;
Babić Zijad
Bahor (Behbija) Safet
Bahtić Fikret
Bajić (Asim) Hamdo
Bajić (Bogoljub) Goran
Bajić Osman
Bajramović (Ahmet) Nermin
Bajramović Derviš
Bajramović Ismet zv "Ćelo",
Bajramović Mujo
Bajrić (Bajro) Šemsudin
Bajrić (Hamid) Ibrahim
Bajrić (Hasim) Hamro
Bajrić (Omer) DŽemal
Bajrić Asim
Bajrić Avdo
Bajrić Hasan
Bajrić Mehmed-Meša
Bajrić Senad
Bajrica Sadija
Bajro, prezime nepoznato, zv "Miš",
Bajrović (Paša) Salem
Bajrović Hajdar
Bajrović DŽevad
Baković (Nahod) Fajko
Balčin (Kasim) Rašid,
Balagić Ferid;
Balić (Derviš) Admir
Balić (Hasan) Husnija
Balić (Kemal) Emir
Balić Meho
Balić ReDžo
Baltić (Alija) Ibrahim
Baltić (Hašim) Rašid
Baltić (Radmo) Mevludin
Baluković (Ibrahim) Behrudin
Bančić Josip
Banda (ReDža) Avdija
Banda (ReDža) Ekrem
Banda (ReDža) Esad
Bandalo (Draguljub) Anto
Baotić Mato
Barbarić Dragan
Bardak Osman
Bardak Uzeir
Bardak DŽevad
Barišić (Ante) Željko
Barišić (Ivo) Šimo
Barišić (Stipan) Pavo
Barišić Ilija,
Barišić Vjekoslav
Barić (Vinko) Zoran
Barić Braco
Barić Danko
Barić Karlo
Barić Pepo
Barić Stjepan
Barić DŽafer
Barlov (Edhem) Elvedin
Barlov (Edhem) Fahrudin
Barlov (Mujo) Kasim
Barlov (Sad) Zajko
Barlov (Smail) Sead
Barlov (Zajko) Sabit
Barlov (Zajko) Zulfo
Barukčić (Marka) Mato
Barukčić (Marko) Ilija
Barukčić (Martin) Jozo
Barukčić Marijan
Barukčić Pavo
Barunčić Pero
Basić (Franjo) Marko
Bavčić DŽemo,
BaDža Đorđe
Bazi Ekrem
Bazler (Josip) Dragan
Bazler (Josip) Miljenko
Bazler (Martin) Đuro
Bešić (Mehmed) Hajrudin
Bešić (Mehmed) Rizah,
Bešić (Munib) Vahid
Bešić (Mustafa) Ismet
Bešić (Osman) Zilhad
Beširević Salih
Beširović (Abid) Hakija
Bešlagić (Ćamil) Hamdija
Bešlagić Selim
Bešlić (Ante) Miroslav
Bešlić Branislav
Bešlić dr Ešref
Bešlić Hajro,
Bešlić Hamdija
Bešlija Ferid,
Bešlija Musa
Bešlija Osman,
Bešo Halid
Bećirbašić Fikret,
Bećirević (Avdo) Abdulkadir
Bećirević (Azem) Smajil
Bećirević (Bešir) DŽemail
Bećirević (Hasan) Rahman
Bećirević (Husein) Husein
Bećirević (Mustafa) Ahim
Bećirević (Mustafa) DŽafer
Bećirević (Mustafa) DŽemo
Bećirević Sead
BećirhoDžić Ramiz
Bećirović (Bećir) Munib
Bećirović (Fehim) Fadil
Bećirović (Habib) Halih
Bećirović (Ibrahim) Saćko
Bećirović (Mešan) Alaga
Bećirović (Meho) Mehmedalija
Bećirović (Nazir) Mustafa
Bećirović (Nezir) Safet
Bećirović (Osman) Ramiz
Bećirović (Rahman) Šahbaz
Bećirović (Rasim) Mevludin
Bećirović (Suljo) Avdo,
Bećirović Bajro
Bečević (Zulfaga) Samir
Bečić Amir;
Bebić (Ivo) Jure
Beganović Mustafa
Beganović Vehad
Begić (Fehim) Besim,
Begić Šljivo,
Begić Amir
Begić dr Sabit,
Begić Hazir
Begić Mate,
Begić Medo
Begić Muharem
Begić Sadik
Begić Sevdalija
Begović Huso
Begović Selim,
Begović DŽevad,
Begzadić (Šahman) Mehmedalija
Begzadić (Alija) Hajrudin
Behman Omer
Bejtić (Ramo) Samir
Beka Enver
Bekić Ćuso,
Bekić Ivica
Bekić Jure
Beković Ivica
Beković Marko
Bektić (Esad) NeDžad,
Bektić (Hasiba) Šaban
Bektić (Mustafa) Jusuf
Bektić Behaija
Bektić Idriz,
Bektić Mujo
Bektić NeDžad
Belša Zvonimir
Belići (Ćamila) Ćazim
Belko (Bajro) Fehim
Belko Mirsad
Belović Sergej,
Belonja Mirza
Benković (Marijan) Marko
Benković (Maroš) Joso,
Benković Branko
Benković Ilija
Belja Ferid
Beljan Mate,
Berberović Sead
Berbić (Alija) Sulejman
Berbić (DeDžo) Mirsad
Berbić (NeDžib) Nurija
Berbić Muradin
Berimac Anel
BeDžić Hasan
Bičo (Mustafa) Bajro
Biber Kemal
Biberović Himzo NeDžib
Bibović Samir
Bijelić (Božo) Tihomir
Bijelić (Mujo) Vejz
Bijelić (Vejz) Zoran
Bilal dr Berzad
BilanDžija Slavko
Bilić (Adem) Muhamed,
Bilić (Ante) Bruno,
Bilić (Branko) Mladen
Bilić (Jozo) Vinko
Bilić (Muharem) Ćamil
Bilić (Muharem) Đemil
Bilić (Muharem) Mehmed
Bilić Hamdija
Bilić Jasenka
Bilić Josip
Biogradlija Nazif
Biljecki Bruno
Biljić Rašid
Bisić Munib
Bjedić Mahmut
Bjeliš (Zvonimir) Zvonko
Bjelović Sergej
Bjelonja Mirza
Blažević (Šimo) Ilija
Blažević (Franjo) Stjepan
Blažević (Pejo) Marin
Blažević (Stipe) Andrija
Blažević (Stipe) Pejo,
Blažević Anto
Blažević Drago
Blažević Hemaš,
Blažević Ivica
Blažević Petar
Blažević Tomo zv "Tomas";
Blaškić Tihomir
Blagojević Zoran
Blatančić (Andrija) Ivica
Blatančkić Pero
Božić (Ivo) Niko ,
Božić (Jurica) Marinko
Božić Jurica
Božić Milan
Boškailo Ramo
Bošković Martin
Bošnjak (Mate) Marijan
Bošnjak (Veselko) Vinko
Bobetko Janko
Bolsek (Antun) Željko
Bolsek (Antun) Zlatko;
Bončina Branko
Borčak (Osman) Salik
Borčak Nuzur,
Borac (Filip) Marijan
Borac (Niko) Petar
Borovina Boris
Borovina Enver
Borovina ReDžo
BostanDžija (Salko) Hamid
Botić (ReDža)p) Mirzet
Brčvanović Jure
Bračaninović (Suljo) Nithad,
brahimović (Abdurahman) Haris
Branić Ilija
Branić Stjepo
Branić Zvonko
Bratić Merim
Brec (Martin) Bruno
Brekalo Goran
Brica (Pero) Ivan
Brico (Tadija) Jozo
Brizić (Ilija) Ivan
Brkić (Abdulah) Mensur
Brkić (Ante) Zoran
Brkić (Joz) Ivan
Brkić (Milan) Mićo
Brkić Muhamed
Brnić (Pavo) Marjan
Brnić Martin
Brnić Mato
Brodarić Mensudin
Brodlić (Bahrija) Enis
Brodlić (Zuhdo) Amer
Brnjić (Tomo) Niko
Brzina Halil
Bušić dr Fakica
Budalica dr Mehmedalija
Budeš (Branko) Tomo
Buhovac Ante
Buketa (Savko) Ivan
Buković Jakub
Bukvić (Uzeir) Uzeir,
Bulatović (Šefik) Mirsad,
Bundalo (Stipe) Damir
Bundavica (Ahmet) Hidajet
Bungur (Ibro) Ešref
Bungur (Zaim) Samir
Bungur (Zaim) DŽafer
Buljubašić (Šaćir) Junuz
Buljubašić (Avdo) Avdo
Buljubašić (Bećir) Bego
Buljubašić Edin
Buljubašić Ferid,
BuragDžić Taib
Burgić Nihad,
Burić (Salih) Safet
Burić Jusuf
Burko Šaćir
Burko Suljo
Buza Tufo
C
Cibra (Began) Izet
Cindrić Damir
Cindrić Mato
Cipan (Pavle) Darko
Cocalić Nezim
Cocalić Ramiz
Cvijetković Marko
Cvitić (Jako) Goran
Cvitić (Jako) Mirko
Cvitić (Mijo) Drago,
Cvitić (Stipan) Ilija
Cvitić (Tomo) Pavo
Cvitić Frano;
Cvitković Miro
D
DajDžić HaDžo
Dankić Slavko
Dautbašić (Ramo) Juso
Dautbašić Ismet
Dautović Kemo
DaDžik Mirza
Dečak Đuro
Dedaković Mile zv "Jastreb",
Dedić (Agan) Avdija
Dedić (Agan) Suljo
Dedić (Bajro) Suno
Dedić (Hamdija) Kemal
Dedić (HamdijA) Kemal
Dedić (Hamdija) NeDžad ,
Dedić (Husein) Fadil ,
Dedić (Huso) Aziz
Dedić (Huso) Aziz,
Dedić (Nezir) Nijaz
Dedić (Nezir) Nijaz,
Dedić (Ramiz) Ejub
Dedić (Ramiz) Ejup
Dedić Edin
Dedić Muhamed
Dedić Muhamed zv "Gundo
Dedić Mustafa zv "Muste",
Dedić Osman,
Dedić Senad,
Dedović (Sadija) Suad
Dedović Fahro
Dedović Mirzo
Dejanović Filip
Delaić Zejnel,
Delalić Meho,
Delalić Ramiz
Delalić Ramiz zv "Ćelo
Delić (Alija) Smajo,
Delić (Hamid) Šećo,
Delić (Ibro) Hazim,
Delić (Rašid) Rasim
Delić (Selma) Sead
Delić (Suljo) Velid,
Delić Azem
Delić Meho,
Delić Mersudin
Delić LJuban
Delić Ramiz
Delić Sead
Delić Senad
Delić Zejnel
Delibašić Ismet
Delibegović Enver,
Delibegović Mirsad
Delimustafić Alija
Demović Sergej
Deronjić (Jusuf) Hamid
Dervišević (Šaban) Samir
Dervišević (Ćamil) Sejfudin
Dervišević (Ahmet) Asim
Dervišević (Hamid) Hamdija
Dervišević (Mahmut) Rahmadan
Dervišević (Rahman)
Dervišević (Rasim) Asim,
Dervišević (Rasim) Halil
Dervišević (Sabrija) Safet
Dervišević (Sabrija) Suljo
Dervišević Hamza
Dervišević Mirsad
Dervišević Nino
Dervišević Osman
Dervišević Zijad
Dervišić (Haban) Samir,
Dervišić (Hamid) Hamdija
Dervišić (Hrustan) Sead
Dervišić (Đulaga) Kasim
DeveDžić (Ahmet) Husein
Dilberović (Petar) Marko,
Dinarević Halid
Dirikt Nazif;
Diviki Andrija
Divjak Jovan
Divović Idriz,
Dizdar (Rešid) DŽevad
Dizdar Dino
Dizdarević (Šefkija) Nusret
Dizdarević (Ibrahim) NeDžib
Dizdarević (Ibro) DŽevad
Dizdarević (Mušan) Ago
Dizdarević (Vahid) Ferid,
Dizdarević (Vehid) Ferid,
Dizdarević DeDžat;
djeca ,
Djug Kemal,
Dobojčić (Refik) Benjamin
Dobojčić (Refik) Dino,
Dogan (Alija) Fajim
Dogan (Alija) Mehmed
Dogan (Mehmed) Enver
Dogan (Mehmed) Galib
Dogan (Muhamed) Mevludin
Dogan (Salko) Jakub
Dogan (Suada) Safet
Dolan Himzo,
Dominković Marko
Dorić Ekrem
Dražeta (Mate) Željko
Dragaš Saša
Draganović Dragan
Draginović Rasim
Dramac (Jure) Luka
Dramac (Marko) Dragan
Drino dr Esad
Drinjaković Samir;
Drnda dr Kemal,
Drljević (Izet) Midhat
Drljević Enver
Drljević Juso
Drljević Meho
Drljo (Ahmet) Ahmo
Drnjaković Samir,
Dubičić (Salčin) Nijaz,
Dudaković Atif
Dudić (Šukrija) Mirsad
Dugalić (Ejub) Amir,
Dugalić (Ibrahim) Ejub
Dugalić (Ibrahim) Idriz
Dugalić (Rašid) Fikret
Dugalić Hakija
Dujak (Luka) Alojzije
Dujak (Mijo) Miroslav
Dujmović Dragan
Dulić dr Amira,
Dumančić (Ilija) Dragun
Dumančić (Tvrtko) Pero
Dupovac (Husein) Enver
Dupovac Enver
Duračić Miralem,
Durak Enes
Duraković (Hajrudin) Ramiz
Duraković (Osman) Galib,
Duraković Amel
Duranović (Jusuf) Ćazim
Durić (Damiz) Vehid,
Durić (Nurija) Murat
Durmo Safet,
Duronja (Čedomir) Velimir
Duspada Ivan,
Duvnjak (Josip) Frano
E
ebo Samir
Efendić (Besim) Murat
Efendić Hamed
Efendić Hasan
Efendić HaDžo
Efendić Murat
eknić Kemo;
Elezović Hajrudin
Elezović Sabina
Elezović Sabrin
elić (Ramo) Ekrem
elilović (Salih) Mustafa
Emkić (Aljo) Hajro
Emkić Midhat
Emkić Najro
Emkić Ramiz
Emkić DŽevad;
Emušić Hamid
Emušić Muharem;
Emušić Nusret
Emušić Rifet
Ereš (Zlatko) Damir,
Ereš (Zlatko) Dragan
Ereš Branko
Ereiz (Ilija) Mato
Ereiz (Ilija) Stipe
Ereiz (Đuro) Ilija
F
Fačić (Hasib) Ahmed
Fatima - Fata
Fazlagić (Šemsudin) Haris
Fazlagić Jasna
Fazlić (Osman) Hajrudin
Fazlić Fahrudin
Fazlić Galib
Fazlić Muhamed,
Fazlić Munivera
Fazlović (Avdo) Bahrija
Fazlović (Muša) Ferid
Fazlović (Muša) Novalija
Fejto Mensur
Fejzić Suljo
Fejzović Halid
Ferhatbegović Mustafa
Fišo (Fadil) Ibro
Fišo Nezir
Fišo Suljo
Fikret ?,
Filipović (Blažo) Nikola
Filipović (Blažo) Stjepan
Filipović (Martin) Franjo
Filipović (Pejo) Ivo
Filipović (Pejo) Niko
Filipović Pejo
Forić (Sejdo) Hamid
Frančešević (Mijo) Marko
Francetić Jure
Frljak Muamer
Fulan (Mujo) Hajrudin
G
Gaši (Alija) Damir
Gašparević (Janko) Alojzije
Gabeljić Ševko
Gagić (Rukija) Zijad
Gagula (Huska) Safet
Gagulić (Mehmed) Mustafa
Gagulić Taib;
Gaguluć Franjo,
Gajić (Mijat) Žarko
Gak Ćazim
Gakić Esad
Gaković Ramiz
Galić Ejub
Galvar Senad
Ganić Ejup
Garić (Ante) Goran
Garić Ivo
Garić Zoran
Gavrankapetanović dr Fariz
Gavrankapetanović dr Muhamed,
Gavranović (Milan) Jasmin
Gavrić (Marko) Nikola
GaDžo (Huso) Senad
GaDžo (Kasim) Ramiz
Gazić (Hasan) Musafer,
Gazić (Ragib) Meho
Gazić (ReDža) Smajo
Gežo (Mustafa) Osman
Gegaj (Ahmet) Mustafa
Gegalo Jure
Gegić (Juso) Halil
Gegić Alija
Geljić (Jakov) Pilja
Geljić Franjo
Gerović Alija
Gerović Hasan
Gerović Mevludin
Gerović Musa,
Gerović Ramiz,
Gerović Ramo
Gerzić Adem
Getoš Andrija
Genjac Neso
GeDžo (Mustafa) Osman,
Glamočić (Šefko) Jasmin
Glasić (Began) Hajrudin
Glasnović Željko,
Glasnović Davor
Glavaš (Ivo) Ilija
Glavaš (Pejo) Marko
Glavaš Pavo
Glavić (Marijan) Ilija
Glavić Ivica
Glavoguz Senad
Glavović Alija
Gligorić (Simo) Slavko
Glogovac Damir,
Glušić (Mehmed) Bekto
Gluhaković (Bartol) Filip
Gluhaković (Mate) Bartol
Gmitrović (Mladen) Velimir
Gobeljić (Abdulah) Ševal,
Gobeljić (Ahmet) Izet
Gobeljić (Mahmut) Ševko
Gobeljić (Smajil) Mesud
Godinjak (Ibrahim) Edhem
Golić (Latif) Ejub
Golić (Mahmuta) Haris
Golić (Mustafa) Ejub
Golić Adis
Golić Avdo
Golić Jozo
Golubović (Marko) Ante
Golubović Ilija
Gosto Salko
Gotovina Ante
Govrić Ilija
Gračanlić (Senahid) Ćamil
Graho DŽevad,
Grbić (Nezir) Hasan
Grbo Pašaga
Grebić Ahmet
Grgić (Pejo) Šimo
Grgić (Tadija) Ilija
Grgić Edin
Grgić Ilija
Grgić Marjan
Grubaš Ante
Grubišić Jure
Gušišć (Muhamed) Bekto
Gušić (Ibrahim) Tufo
Gušić (Muhamed) Avdija
Gušić (Sarija) Meho
Gušić (Sarija) Omer zv "Sremac
Gušić Izet,
Gušić Memiš,
Gušić DŽevad
Gušo (Alija) Rašid
Gušo Rašid
Gušte (Ibran) Huso
Guberac,
Gudelj Mustafa,
Gurdić (Atif) Nurija
Guska Jasmin,
Gunje Vesna
H
Habib (Avdo) Sabahudin
Habib (Hasan) Avdo
Habib (Hasan) Zulfo
Habib (Vehbija) Vehid,
Habib (Zulfo) Alen
Habib Avdo
Habibija Almir
Habibović (HaDža) HaDž
Habibović (Osman) Mehmed
Habibović Ismet
Hacović Azem
Hacović Hajrulah,
Haić Nermin
Hajdarević (Esad) Mirsad,
Hajdarević (Husein) Mirsad
Hajdarević (Mehmedalija) Mirsad
Hajdarević Ismet
Hajdarević Rifat
Hajdarević Tunja
Hajdarević Uzeir
Hajrudin,?
Hajrulahović Mustafa
Hajruli Hazir
Hakić Šabanija
Halčin Nijaz
Halić Nihad
Halić Rasim
HalihoDžić Hajrudin
Halilović (Asim) Sead
Halilović (Azem) Nermin
Halilović (Hasan) Salih
Halilović (Huso) Sejo
Halilović (Ibro) Osman ,
Halilović (Mehmed) Sevdalija
Halilović (Meho) Asif
Halilović (ReDža) Rešad
Halilović (ReDžo) Rešad,
Halilović (Safet) Emir
Halilović (Uzeir) Uzeir
Halilović Ćazim
Halilović Asmir
Halilović Fadil
Halilović Hajrudin
Halilović Huso,
Halilović Ismet
Halilović Safet;
Halilović Samir
Halilović Sefer
HalDžić Mithad,
Hamed ?,
Hamidović (Husnija) Adnan,
Hamzić (Fikret) Nihad
Hamzić (Himzo) Salih
Hamzić (Ismet) Edin
Hamzić Asim
Hamzić Hamza,
Hanić (Smajo) Hajro
Haljić (Hasan) Mehmed;
Haračić (Fadil) Senad
Harbaš Jasmin,
Hardarević (Mehmedalija) Mirsad
Harderbašić (Hamid) Šemso
Hasanagić Apko
Hasanbašić (Refik) Senad
HasanhoDžić Sead
Hasanović (Šaban) Almaz
Hasanović (Šaban) Izet ,
Hasanović (Šaban) DŽemail
Hasanović (Adem) Amir,
Hasanović (Ahmo) Šaban,
Hasanović (Alaga) Hasan
Hasanović (Alija) Ibrahim
Hasanović (Edhem) Šaban
Hasanović (Edhem) Fahrudin
Hasanović (Edhem) Mevludin
Hasanović (Edhem) Rifet
Hasanović (Edhem) Sabahudin
Hasanović (Hamid) Samir
Hasanović (Husein) Ramiz
Hasanović (Husein) Selman
Hasanović (Ibrahim) Mevludin
Hasanović (Lulfo) Ćamil
Hasanović (Mehmed) Ćamil,
Hasanović (Mehmed) Meho
Hasanović (Mustafa) Ekrem
Hasanović (Salih) Fadil,
Hasanović Elvis,
Hasanović Hajrudin
Hasanović Hajrudin,
Hasanović Hakub
Hasanović Hasib,
Hasanović Nevres
Hasanović Sejid
Hasanović Teufik
Hasanović zv "AmiDža",
Hasenčić Narcis
Haseljić (Ibrahim) Mirsad,
Hasić (Hamza) Milarem
Hasić (Mujo) Alija,
Hasić Enes
Hasić Esad
Hasić Haris
Hasić Senad,
Haskić Edo
Haskić Esad,
Hasović (Šaćir) Vejsil
Hatić Alen
HaDžajlić (Mehmed) Zahrudin
HaDžić (Huso) Enes
HaDžić (Huso) Sinan,
HaDžić (Mustafa) Sado
HaDžić (Nujrija) Hajrija
HaDžić Enko,
HaDžić Himzo Galib
HaDžić Husein,
HaDžić Ismet
HaDžić Izet
HaDžić Nijaz;
HaDžić Nusret
HaDžić Sinan
HaDžić Sulejman
HaDžiavdić (Hamzalija) Izmir
HaDžibulić (Rasim) Ćamil,
HaDžibulić (Rasim) Omer
HaDžibulić (Rasim) Senad
HaDžihajrić Selim
HaDžihuseinović dr Rusmir
HaDžimehmedović Fahro
HaDžimehmedović Midhat
HaDžimuratović (Hamdija) Ibrahim
HaDžiomerović (Alija) Elvira
HaDžiomerspahić Selim
HaDžiosmanović Ismet,
HaDžispahić (Mujaga) Mustafa,
Hazim ?,
Hećimović Senihad,
Hebib (Sadik) Sabrija
Hebib (Zećir) Suljo
Hebibović Ismet
Hebović Meri,
Helać (Zahir) Suad
Herceg (Alija) Salim
Herceg Slavko
Herceg Srećko
Hercegovac (Sakib) Šemsudin
Hibić (Ćerim) NeDžad,
Hibić (Fadil) Sead
Hibić (Muhamed) Sead
Hibić (Paša) Šaćir,
Hidić Fatima,
Hidić Rasim
Hirkić (Husein) Ekrem
Hirkić (Husein) Fikret
Hirkić Alija
Hirkić Maho
Hiroš dr Mustafa
Hodo Sifet
Horman Amira,
Horman Haro
Horo Sulejman
Horozović (Osman) Ahmo
Horozović (Osman) Ibro
Hosić Ivan
HoDža (Ćemo) Selim
HoDžić (Abid) Nijaz
HoDžić (Avdo) Ferid ,
HoDžić (Hamed) Hasan
HoDžić (Hamzo) Galib
HoDžić (Ibro) Munib
HoDžić (Kemal) NeDžad
HoDžić (Muhamed) Salko
HoDžić (NeDžib) Ruždija
HoDžić (Sead) Armin
HoDžić Šefko
HoDžić Adis
HoDžić Bećir
HoDžić dr Lutvo
HoDžić Fejzo
HoDžić Hasan
HoDžić Husein,
HoDžić Mevludin
HoDžić Mirsad
HoDžić Murat
HoDžić Nihad
HoDžić Senad,
HoDžić Zijo
HoDžić-Mehić (Esad) Sead
HoDžić-Mehić Nerman
Hozić (Refik) Ibrahim
Hozo Aladin,
Hrčanik Marko
Hranilović dr Zoran
Hrastić Miro
Hrgovčić (Ivo) Zlatko
Hrgovčić (Petar) Tomislav
Hristić Mirko
Hrkač (Boris) Zlatko
Hrustemović Smajil
Hrnjić (Sakib) Mirsad
Huškić Ređo
Hujić (Đemail) Nail
Hujić (Muhamed) Bećir
Hukić (Abid) Safet
Hukić (Huso) Halid
Hukić (Mujo) Sabahudin
Hukić (Mujo) Sabit
Hukičević (Meho) Sulejman
Hurem (Ragib) Ragib
Hurem NeDžad,
Hurem Zahid
Hurić (Hasib) Hasudin
Hurić Ejub
Hurić Hazim
Hurić ReDžo
Hurtić Hakija
Husabašić Bego
Husabašić Hamo
Husakanović Jasmin
Huseinović (Hašim) Husein
Huseinović (Hakim) Husein,
Huseinović (Hamid) Brajko
Huseinović (Mesud) Jasmin
Huseinović Aljo
Huseinspahić Kemal,
Huseinspahić Mehmed,
Huseinspahić DŽemal,
Husić (Fadil) Suljo ,
Husić (Ibrahim) Zijad
Husić (Rašid) Nezir,
Husić (Ramo) Nurija
Husić Velkaz
Huskić (Bećir) Ahmet
Huskić (Fadil) Sifet
Huskić (Faruk) Sabahudin
Huskić (Husein) Rok
Huskić (Sulejman) DŽemal
Huskić Abdel;
Huskić Albin
Huskić Izudin;
Huskić Mihrat;
Huskić Naim;
Huskić Nezir;
Husović Salko,
I
Ibrahimbašić (Mevludin) Mihidin
Ibrahimović (Adem) Nufik
Ibrahimović (Nurif) Idriz
Ibrahimović (Suljo) Mujo
Ibrahimović Halim
Ibrahimović Muhamed
Ibrahimović Nuik
Ibrahimović Ramiz
Ibrišević Besim
Ibrić (Adem) Zijad
Ibrić (Mujo) Alija zv "Kurta",
Ibrica (Mehmed) Muris
Ibu Raha
Ignjatović Nebojša
ijan (Bariša) LJubomir
Ikanović Amir
Ilić Anto
Ilijas Medini
Ilinović (Frane) Stipe
Imširović Ibrašim
Imširović Meho
Imamić (Suljo) DŽemoov
Imamović (Muharem) Bekir
Imamović (Mustafa) Juniz
Imamović (Nazif) Safet
Imamović Emin
Imamović Omer
Imamović Osman zv "Osmo
Imamović Zaim
Imanović (Bajro) Rešid
ine
inić Jozo
Isaković Hajrudin
Isanović (Nazif) Šefik
Isić (Šaban) Fadil
Isić (Šemso) Kemal
Islamagić Sakib zv "Kime
Islamović (Šemsudin) Mirsad
Islamović (Šemsudin) Mirsad,
Islamović (Ismet) Šemsudin zv "Šemso",

Islamović (Ismet) Alminko zv "Staljo",

Islamović (Remzo) Mujo
Ismajilefendić (Ahmet) Jasko
Isović Safet
Istić Nijaz
Ivanić Marcel
Ivanić Mijo
Ivanić Pavo
Ivanić Stipe
Ivanković (Milan) Zoran zv "Mačak
Ivanković Dane
Ivanović Dragutin
Iveljić (Serafin) Antun zv "Anto" i
"Posavac
Ivić Gojko
Ivić Zrinko
Ivica zv "Mangan",
Ivojević (Emin) Abdulah zv "Dulo",
IDžanović (Tadija) Franjo
Izetbegović (Mustafa) Alija
Izudin ?;
J
Jašarević (Abdulah) Zlatko
Jašarević (Enes) Arman
Jašarević (Fejzo) Husein
Jašarević (Hasan) Ernest
Jašarević (Kasim) Ago
Jašarević (Teufik) Senad
Jašarević Amir
Jašarević Jusuf
Jačarević (Fejzo) Husein
Jahić (Ante) Luka
Jahić (Huso) Mehmed
Jahić (Salkica) Vehbija
Jahić (DŽafo) Rasim
Jahić Adil
Jahija (Fatime Kalić) Samir
Jakešević (Branko) Zvonko
Jakešević (Ivica) Ilija
Jakić (Ante) Luka
Jakić Zdenko
Jakubović (Šehman) Ibro
Jakubović (Mujo) Fikret
Jakubović (Mujo) Mujčin,
Jakupović Huso,
Jamak (Avdo) Esad
Jamak (Huso) Zakir
Jamaković (Ibro) Ibrahim
Jamaković Lutvo
Janković (Dušan) Goran,
Janošević Željko
Japalak (Rasim) Izudin
Jasika (Salih) Mehjudin
Jaušer Alojz
Jazvić (Josip) Marinko
Jazvić (Josip) Marko
Jedvaj Branko
Jelačić (Huso) Medo
Jelačić Fajo
Jelešković Edin
Jelić (Jozo) Ante
Jelić Mato
Jelica (Mate) Mirko
Jelica Slavko
JemeniDžić (Ševko) Galib
Jerković (Suljo) Hamed
Jezerčić (Ivo) Drago
JeziDžić (Božo) Ivan
Joha (Rašid) Mustafa
Johić (Suljo) Muhamed
Johić Muhamed
Joldić (Osmo) Mujo
Joldić Ethem
Josipović (Ante) Franjo
Jovanović (Cvijetin) Mihailo
Jović Mato
Jozić (Ilija) Luka
Jozić (Niko) Anto
Jozić (Niko) Luka
Jozić (Niko) Mato
Jozić (Niko) Umrislav
Jozić (Vladimir) Jerko
Jozić Ivica
Jozić Mato
Jušić Alem
Jugić Šefik
Jukanović (Branko) Ilija
Jukanović (Pejo) Drago
Jukanović (Pejo) Neven
Jukić (Ibrahim) Miralem
Jukić (Ivan) Pero
Jukić (Mate) Stipe
Jukić Ivica
Jukić DŽemka
Jurčević Vlado
Jurakić (Petar) Ivan
Jurakić Jozo
Jurišić (Luka) Zoran
Jurišić (Tunje) Mate
Jurišić (Zvonimir) Mato
Jurišić Ilija ,
Jurić (Franjo) Mate
Jurić (Franjo) Zvonimir
Jurić (Ivo) Luka
Jurić (Ivo) Mijo
Jurić (Jure) Iva
Jurić (Jure) Ivo
Jurić (Pavo) Ilija
Jurić (Stjepan) Luka
Jurić Marko
Jurić Mirko
Jurić-Katušić (Jozo) Ivo
Jurkić (Franjo) Božo
Jurković (Filip) Ignjacije
Jurković (Ignjacijo) Anđelko
Jurković (Krešimir) Stjepan
Jurković (Pavle) Ivo
Jurković zv Mangaš
Jusanović (Mustafa) Angijad zv "Hango" i
"Talijan
Jusić (Mehmed) Vekaz
Jusić (Nurija) Šemso
Jusić (Sejfo) Kadrija
Jusić Jasko
Jusmani (Bersim) Muhamed
Jusmani (Bersim) Nusret
Jusuf
Jusufbašić Kenan
Jusufović (Mujo) Munib
Jusufović (Omer) DŽemail
Jusufović Nurija
Jusupović (Muharem) DŽemail
Jusupović (Mujo) Rešid
K
Kačanko Igor
Kačević (Sejdalija) Edhem
Kabaši Ramo
Kabaklić (Zahir) Ahmet zv "Grga
Kabaklija (Ahmet) Ibro
Kabaklija (Ahmet) Nermin
Kabaklija (Salko) Bakir
Kadić (Duran) Hasib
Kadić (Duran) Mehmed
Kadić (Duran) Salem
Kadić (Hamo) Sead zv "Sejo" i "Guz",
Kadić (Nedim) Edin
Kadić (Osman) Zijad
Kadić (Salih) Zijad
Kadić (Zulfer) Zijad
Kadić Sejo
Kadić Zijad
Kadrić Akif
Kadrić Fahrudin zv "Vatra
Kadrić Salko
Kadrić Senad zv "Šicko",
Kahrim Fahrija
Kahriman Abdulah
Kahriman Beća
Kahrimanović (Hilmija) Almir zv "Zuja
KahveDžić (Mehmedlija) Dino
KahveDžić Samir zv "Kruško",
Kajić (Osman) Ruvejd
Kajić (Osman) Vehid
Kajić Bruno
Kaktić Mustafa
Kalabić Haris
Kalem (Alija) Admir
Kalember (Salih) Nermin zv "Buba",
Kalendarović (Naim) Drago zv "Kalc
Kalenderović (Naim) Jasmin zv "Kalc",
Kalić Nijaz zv "Bego
Kalinić Dragan
Kalnić Nail zv "Špica
Kaloper (Bajro) Šefko
Kamberović Mirsad
Kamberović Vahid
Kamenica (Idriz) Munib
Kamenica (Idriz) Ramiz
Kamenica (Idriz) DŽemail
Kamenica (Munib) Avdo
Kamenica Bekto
Kamenjašević (Ibrahim) Omer
Kaminić Semir
Kaminski (Marijan) Miroslav
Kanlić Sejo
Kantić (Nuraga) Armin
Kapetanović (Zijad) Edin zv "Kina",
Kapetanović Emir
Kapetanović Gavro
Kapetanović Samir
Kapetanović Sead
Kapetanović Senad zv "Senče
Kapić (Mehmed) Jusuf
KapiDžić Suljo
Karačić (Hasan) Enes
Karačić (Sejman) Sabahudin
Karabašić Ale
Karavelić Vahid
Karišik Ismet
Karić (Esad) Šefik zv "Šaško",
Karić (Mustafa) Hamdo zv "Hamo
Karić (Rasim) Ejub
Karić Ćamil
Karić Abdulah
Karić Vehbija
Kasapović Meho
Katić Ante; - odgovoran
Katinić (Luka) Šimo
Katinić (Luka) Mirko
Katinić Josip; - odgovoran
Katinić Tadija
Katkić Mustafa
Kaurinović (Ante) Marko
Kavazbašić Mirsad
Kazazić Joja
Kazazić Senad
Kazić Ahmed
Kazić Emir
Kazić Muhamed
Kazić Nezir
Kešina (Franjo) Ante
Keća Asim
Kečo Junuz
Kečo Muzafer
Kecerin Josip
Kecman Jusuf
Kelava Fabijan
Kelava Ilija
Kelavić zv "Mića",
Kelebić Ibrahim,
Kesić (Mijo) Franjo
Kin (Petar) Zvonimir
Kisać (Mijat) Drago
Kisić (Ivan) Dražen
Kiverić (Ibiš) Esma
Klajić (Anto) Damir
Klajić (Ivo) Ivica
Klajić Mato zv "BanDžo";
Klarić (Ante) Ilija zv "Ilek
Klarić (Ilija) Stipe zv "Mini ustaša",
Klarić Pavo Pejo zv "Ćelo",
Klenić (Husein) zv "Huso
Klenovšek (Roman) Zlatko
Klepuh Hajrudin
Klovo Izet
Knežević (Pero) Josip
Knežević Marko zv "Lola",
Knežević Mato zv "Lana",
Knežević Tomo
Knez Željko
Kožul (Pero) Josip zv "Jozo
Kočić (Ferid) Mirsad
Kobaš Pavo
Kobajica (Sulejman) Ekrem
Kobilica Kemal
Kojić Amir
Kojić Vasilije
Kokić (Asim) Mustafa zv "Beg",
Kokić Hidajet
Kokić Kemal
Kolak (Zlatko) Siniša
Kolar (Bajro) Ismeta zvana "Nevenka",
Kolar (Muhamed) Damir
Kolar Ivan
Kombić (Alosman) Mehmedalija
Konak (Meho) Mujo
Kopić Hasan zv "Kopo",
Kopljar (Antun) Miroslav zv "Balo",
Koljević Mirzet
Kordić Mario
Korjenović (Beg) Rasim
Korjenović (Ibro) Esef
Korkutović (Murat) Lutvo
Korović Rifat
Korovija Nikola
Kos (Sulejman) Adem
Kos (Sulejman) Salko
Koskutović Ibrahim zv "Tajo",
Koso Ramiz
Kostadinović (Aleksa) Svjetlan
Kosto Ibro
Kovač Hasan
Kovač Kemal
Kovač Mirsad
Kovač Muharem,
Kovač Rahman
Kovač Zahid
Kovač Zijad
Kovačević (Ante) Jakov
Kovačević (Hamdija Bašić) Mirzet
Kovačević (Hasib) Semir
Kovačević (Hasim) Zemir
Kovačević (Luka) Blažan zv "Murjak",
Kovačević (Mujo) Suad zv "Mele";
Kovačević (Niko) Tunja zv "Kundi
Kovačević Miro
Kovačević Salko zv "Bugoš",
Kovačević Tunja zv "Kundi";
Kovačić (Nikola) Robert
Ković Omer
KonjhoDžić Faruk
Kozar Latif
Kljajić (Ante) Dragan
Kljajić (Ferdo) Davor
Kljajić (Ivan) Blažan
Kljajić (Ivo) Ivica
Kljajić (Mate) Antun zv "Anto" i "Skutra",

Kljajić Anto zv "Brzica
Kljajić Blaženko
Kljajić Damir
Kljajić Ivan zv "Šundro
Kljajić Ivica
Kljajić Ivo
Kljajić Mato zv "BanDžo",
Kljajić Ranko
Kljako Senad
Ključanin Ibro
Ključević (Jakov) Franjo
Ključević (Jakov) Jozo; - odgovoran
Ključević Miro
Ključević Stojko
Kljujić Ivica
Kraščić Nasuf
Krašcić Osman
Krajišnik (Ahmet) Elvedin zv "Braco",
Krajinović Ante
Krajinović Pero
Kraljević Blaž,
Kraljević Darko
Krasnići (Halil) Agim
Krešo Ivan zv "Dugonja",
Kreštalica (Mujo) Alija
Kreho (Hajrudin) Filduz
Kreho (Hajrudin) Izudin
Kresić Miroslav
Krišto Ivan
Krijan (Ivan) Ivica
Krivić (Tomo) Željko
Krivić Malik
Krndelj (Niko) Ivo
Krpan Tomislav zv "Toc
Krstičević Damir
Kruljac Mladen
Krnjić (Ante) Pejo
KrDžić Atif
KrDžić Sakib
Krznarić Mato
Kubac Zijo
Kubat Enver
Kubat Zijo
Kudra Mirza
Kukavica (Fehim) Fikret
Kukavica (Ibro) Mujo
Kukić Mirsad
Kulenović Haris
Kulovac (Šaban) Benjamin zv "Beno
Kulović Besim
Kumić Ivan
Kunić Fikretb
Kunovac (Aziz) Salem
Kunovac (ReDža) Aziz
Kunovac Ešef
Kupusić Huso
Kuljančić Hasudin
Kuljančić Safet
Kuljuh Haša
Kurdija (Ilija) Anto zv "Bokser",
Kurdija (Rudolf) Mladen
Kurdija Ilija
Kurjak (Mujo) Asim
Kurjak (Mujo) Kasim
Kurtagić (Amir) Adnan
Kurtić (Alija) Rahim
Kurtić (Avdo) Adil,
Kurtić (Ibro) Ibrahim
Kurtić Abid
Kurtić Nair
Kurtović Sead
Kustura (Hamid) Alija
Kustura (Husein) Bahret
Kustura (Islam) Zaim
Kustura Alija
Kustura Zaim zv "HoDža
Kusturica (Adem) Sulejman
Kusuran (Meho) Hamed
L
LagunDžija DŽemo
Laličić (Hako) Zaim
Lamešišć (Mate) Marijan
LanDžo Esad
LanDžo Zijo zv "Zengi
Lapan Andrija
Lasić Mirko
Lastić (Ivo) Marijan
Latifović Sabir
Leci Ivica
Ledić (Dragan) Manijel
Ledić (Emanuel) Dragun
Lehić (Salih) Zejnil
Leko Marko
Lelić (Ivo) Zlatan
Lelić (Jozo) Ilija
Lelić (Jozo) Josip
Lemešić Marjan
Lemezan (Rasim) Enes
Lenđel Davor
Lendo Šefik
Lepan (Petar) Tadija
Lepan (Tadija) Drago
Lepan (Tadija) Vinko
Lepan Šimo
Lepan Marko
Lepan Pejo
Lepan Petar
Lepen Dragan
Lepen Đuro
Letik Fadil
Letuka Fadil
Lević (Abdulah) Esad
Lišić (Meksud) Mirsad
Lišić (Sead) Samir
Lišić Senad
Liško Luka,
Lihovac Said
Lilić (Abid) Nijaz
Lilić (Abid) Sejđalija
Lilić (Hamid) Selim
Lilić (Nezir) Nasko
Lilić Hajrudin
Lilić NeDžad
Lipovača Kemal
Lipovac (Ante) Damir
Lipovac (Ante) Ivica
Lipovac (Pejo) Lukica
Lipovac Pejo; - odgovoran
Lipovac Predrag
Livadić (Ahmet) Ismet
Livadić Nihad
Lizalo (Mehmed) Mihret
Lokvančić (Nail) Hamo
Lokvančić (Rašid) Šefik
Lokvančić (Vejsil) Albin
Lopa Nezir
Lovrenović (Branko) Jozo
Lovrić (Ivica) Marko
Lovrić (Niko) Marko
Lovrić (Vid) Blaško
Lovrić Ivica
Lovrić Miro
Lozić (Nail) Šekib
Lozić (Tomo) Marko
Lozić Ismet
Lučarević Kerim
Lučić (Ilija) Ivo
Lučić (Ilija) Marijan
Lučić (Ilija) Marko
Lučić (Ilija) Stjepan
Lučić (Jakov) Niko
Lučić (Marija) Jozo
Lučić (Marko) Luka
Lučić (Tomo) Mijo
Lubinović (Jusuf) Šefket
Lukavica Omer
Lukić (Ivo) Marijan
Lukić (Marko) Tadija
Lukić (Tadija) Nedeljko
Lukić (Tomo) Petar
Lukić (Vinko) Ivo
Lukić Ivo
M
Mašić (Mate) Joško
Mašić (Meho) Bahir
Mašić (Mišo) Ante
Mašić (Nezir) Ibrahim
Mašić (Pavo) Mujo
Mašić Behadil
Mašić Junuz
Mašić Muhidin
Macić Ibro
Macić Miralem
Macić Neđo
Macić Vahid
Mahmuljin (Asim) Asmir
Mahmutčehajić Rusmir
Mahmutbegović Mevludin
Mahmutović (Behaija) Nasir
Mahmutović (Ibrahim) Fejzo
Mahmutović Edem
Mahmutović Husein
Mahmutović Mesud
Majić (Stjepan) Zlatko
Majić Anto
Majić Ivica
Majković (Nail) Jusuf
Makanić (Jakub) Bećir
Makić (Abid) Halid
Makić (Bećir) Fahrija,
Makić (Ejub) Šekib
Makić (Sadik) Halid
Makitan (ili Mahitan) Ahmet
Maksimović Mirza
Malagić (Hilmo) Hajrudin
MalajhoDžić Samir
Maleš (Mijo) Ivo
Malić Nedo
Malkić (Osman) DŽevad
Malkić (Rušid) Abdurahman
Malnić Mevludin
Malović (Emin) Ifet
Mamutović Nasir
Mandalinić (Miloš) Dragan
Mandeš (Franjo) Matija
Mandić Ankica,
Manić Ivo
Manot (Antun) Andrija
ManDžić Smajo
ManDžuka (Ahmet) Smail
ManDžuka Zijad
Maljišević (Suljo) Sakib
Marčinko Josip
Marčinković (Ante) Stipe
Marčinković (Marko) Pero
Maras (Mate) Zlatko
Maras Jozo
Maras Marinko
Marelja Marinko
Marelja Đozga
Marelja Zoran
Margetić Anto
Marić (Ante) Matija
Marić (Bajro) Ramo
Marić (Huso) Osman
Marić (Marjan) Augustin
Marić Franjo
Marić Predrag
Marić Zehro
Marijanović Marko
Marijanović Pero
Marijanović Tadija
Marinčić Ivan
Marinić (Mijo) Drago
Marinić (Mijo) Miro
Marinić (Mijo) Pero
Marinić (Pero) Zdravko
Marinković Šimo
Mario (Franjo) Miloš,
Marjanović (Ivan) Vinko
Marjanović Ante
Marjanović Marko
Markić Ivica
Markić Pejo
Marković (Ante) Ivo
Marković Ante ,
Marković Fabijan
Marković Toni
Marković, Porobić Dragoslav
Marković, Porobić Miroslav
Marojević (Ilija) Pavo
Martić (Pejo) Stipica
Martić ?,
Martić Beaja
Martić Goran
Martić Ivica
Martić Jozo
Martinović (Mate) Niko ,
Martinović (Murat) Abid
Martinović (Niko) Luka
Martinović (Nušin) Meho
Martinović (Zuhdija) Rasim
Martinović Željko
Martinović Berto
Martinović Davor
Martinović Vinko
Martinović Zoran
Marunica (Drago) Feliks
Marunica (Marjan) Elvis
Maskaljević (Đuro) Marko
Maslić (Muharem) Hari
Mastrić Marjan
Matanović (Jozo) Ivica
Matanović (Jozo) Ivo
Matanović Pavo
Mateš Ivo
Matenda Zoran
Matić Šekib
Matić Davor
Matić Dragan
Matić Jozo
Matić Neđo
Matić Toni
Matinjanin (Alija) Armin
Matković (Marko) Mato
Matković Mladen
Matus Adnan
Matuzović Đuro
Mautuzić Vlado
MaDžarević (Miroslav) Draško
Mešanović Šerif
Mešanović Alija
Mešetović (Šaćir) Meho
Mešetović (Atif) Osman
Mešić (Meho) Bakir
Mešić (Uzeir) Alem
Mešković (Alija) Muhamed
Mešković (Fadil) Nijaz
Mešković Jasmin
Medar Avda
Medić ?,
Medić Ivan
Medošević (Hamdija) Safet
Mehanija (Ahmed) Suad
Mehanović (Ahmo) Zahid
Mehanović (HaDžo) Bajro
Mehenjić Hasan
Mehić (Avdo) Zajim
Mehić (Ibrahim) Amir
Mehić (Osman) Junuz
Mehić Vrba
Mehmed,?
Mehmedbašić Mirsad
Mehmedić (Bajro) Seid
Mehmedović (Hakija) Ramiz
Mehmedović (Muradif) Ramiz
Mehmedović (Muradif) Ramiz,
Mehmedović (Mustafa) Alija
Mehmedović (Mustafa) Kemal ,
Mehmedović (Nusret) Ismet
Mehmedović (Salčin) Esad,
Mehmedović (Salko) Zaim
Mehmedović Amir
Mehmedović Esad
Mehmedović Muharem
Mehmedović Ramo
Mehmedspahić Šukret,
Meholjić (Husein) Hakija
Mehović Makija
Mekanić (Jukub) Bećir,
Mekoljić Hakija,
Memišević (Hajdar) Nurija
Memišević (Mahmut) Azem
Memišević (Mehmed) Zulfo
Memišević (Salko) Salko
Memić (Osman) Hasan,
Memić Adnan
Memić Sejdo
Mendeš (Ante) Mato
Mendeš (Franjo) Matija
Mendeš (Pejo) Luka
Mendeš Dragan
Mendeš Franjo
Mendeš Mate
Menzil (Ale) Suvad
MenzilDžić (Mensur) Nerimin
Merđanović (Ramiz) Ismet,
Merdić (Ismet) Nezir
Merkez (Bekto) Azem
Merkez Ibro
MerDžić (Šefko) Mustafa
MerDžić (Ismet) Nazir
Mesić Nezir;
Mišić (Ibrahim) Smajo
Mišić Mirsad,
Mišković (Ante) Ivo
Mišković (Antun) Mirko,
Mišković (Mate) Zvonko
Mićanović (Matej) Ivica,
Mićić (Mijo) Tomislav
Mićivod Ramiz
Mihaljević Krešo
Miholjić (Husein) Hakija
Mijatović (Ivo) Drago
Mijatović (Petar) Marjan,
Mijić Drago;
Mikelin (Johan) Ivica
Mikić (Tomo) Zdravko
Mikić Mirko
Mil Mijo
MilajhoDžić Samir
Milanović Mijo
Milas (Ante) Ivan
Milas (Ivan) Toni,
Milas Ivica
Milić Goran
Milić Suad
Milićević Mario
Milićević Miro
Milićević Nedeljko
Miličević Mario
Miličević Nedo
Milivić Kadrija
Miloš (Mate) Mario
Miloš Marko
Milošević (Ilija) Jadranka
Minković Marko
Miljak Zdenko
Miljković (Ratko) Dinko
Miras Zdenko
Mirzet ?,
Minja
Mlivić (Fahir) Hidajet
Mlivić (Safet) Smajo
Mlivić (Salem) Mustafa
Mlivić Fahir
Mlivić Kadrija
Moćević (Salko) Jusuf
Moćević (Salko) Suad
Morankić Refik
Mot Neda
Mraković (Šefik) Mustafa
Mraković (Ahmet) Ahmet
Mraković (Ahmet) Mirsad
Mraković (Ahmet) Muhamed,
Mraković (Ahmet) Nezir
Mraković (Ahmet) Suad,
Mraković (Bećir) Ema
Mraković (Hasan) DŽehva
Mraković (Ibrahim) DŽemil
Mraković (Jusuf) Muharem
Mraković (Mehmed) Husein
Mraković (ReDžif) Emir
Mraković (Valih) Rifet
Mraković Fahrija
Mraković Ramiz
Mraković ReDžo
Mraković Valih
Mraković DŽevad;
Mrkač (Bariša) Zlatko
Mrkaljević (Jusuf) Asif
Mrkaljević (Muharem) Ferid
Mrkonja Fikret
Mrkonjić (ReDža) Edin
Mrkonjić Edhem
Mrmo Omer
MrnDžić Kemal,
Mrvelj (Luka) Ilija
Mrnjavac (Marko) Anđelko,
Mušić (Avdija) Avdija
Mušić Šabo
Mušinbegović Hasan
Mušinbegović Hasib,
Mušinbegović Izet
Mušinbegović Jusuf,
Mušinović Miralem
Muškić (Adil) Fadil
Muškić (Huso) Munib,
Muškić (Ragib) DŽemail
Muškić (Ramo) Ramiz
Muškić Beriz
Mučić (Pajazit) Ćazim
Mučinović (Ibro) Sulejman
Mucić (Janko) Zdravko
Mucić Žubor,
Muharemović ("Pobro") DŽevad
Muharemović (Avdija) Hamdo
Muharemović (Husein) Hasan
Muharemović Avdo
Muharemović Ekrem,
Muhibić Šaban
Muhkić (Huso) Munib
Mujčin Sead
Mujčinović (Ibro) Sulejman
Mujaković (Bego) Osman
Mujan (Salko) Avdo
Mujanović (Refik) NeDžad
Mujanović (Salih) Husein
Mujanović Hamid
Mujdanović (Hasan) Vedad
Mujezinović Salem
Mujgić Safet
Mujić (Nurija) Ibrahim
Mujić (DŽevad) Nihad
Mujić Armin,
Mujić Fadil
Mujić Ramiz
Mujić Zurijet
Mujkanović (Fikret) Mesud
Mujkanović (Hamdija) Ferid
Mujkanović (Salih) Samir
Mujkanović Behadin,
Mujkanović Hajrudin
Mujkanović Ibro
Mujkić (Avdo) Hamed
Mujkić (Mehdin) Edin
Mujkić (Nurija) Ibrahim
Mujkić (Salko) Alija
Mujkić Muhidin
Mujkić Sabit
Mukić Safet,
Mulalić (Mehmed) Ševal
Mulalić Azem
Mulalić Nedim
Mulalić Sarija
Mulalović Neđim
Mulasalihović Nerim
Mulić (Mustafa) Safet
Mulić Abid
Muminagić ili Muminović (Nail) Mirsad
Muminiović Šemsudin
Muminović (Šaban) Šahbaz,
Muminović (Šahbaz) Šaban,
Muminović (Abdulah) Šahman,
Muminović (Avdo) Hasib,
Muminović (Fahro) Velid
Muminović (Mumin) Mustafa
Muminović (Suljo) Hašid
Muminović (Suljo) Hašim
Muminović Šaban
Muminović Šemso
Muminović Šemsudin
Murak Hidajet,
Muratčehajić (Safet) Muris
Muratović (Hasib) Hamed
Muratović (Ibro) Hamed
Muratović (Muradif) Ismet
Muratović (Nurija) ?
Muratović (Omer) DŽemo,
Muratović (Rašid) Esad,
Muratović (Sarija) DŽevad
Muratović (Đulaga) Hilmo
Muratović Ćamil,
Muratović Esad;
Muratović Muriz
Muratović Mustafa,
Muratović Nurif
Muratović Rašid Esad
Muratović Rasim
Murica (Zuhdija) Farko
Murica (Zuhdija) Ferid
Murtić Ševal,
Murtić Amir,
Murtić Hakija
Musalinović Josip,
Musić (Muharem) Hazim
Musić (Mujo) Rešid
Muslić (Avdo) Mustafa
Muslić (Avdo) Selim,
Muslić (Selim) Avdo,
Muslić Hari,
Muslim Murat
Muslimović (Suljo) Hajrudin,
Muslimović Fikret
Mustabašić Bego
Mustabašić Hamo
Mustafić (Bekto) Nurija
Mustafić (Mehmedlija) Taib
Mustafić (Nezir) Husein
Mustafić (Nurija) Vahid
Mustafić (Ramo) Ibro,
Mustafić (Ramo) Mujo,
Mustafić (Ramo) Murat
Mustafić (Salik) Alija
Mustafić (Salko) Salim ,
Mustafić (Salko) Salim,
Mustafić Fikret
Mustafić Hasan,
Mustafić Hidajet
Mustafić Ibran
Mustafić Kemo
Mutapčić (Ćamil) Hazim
Mutapčić Alija,
Mutapčić Sakib
Mutapčić Salko
MutavDžić Ivica
N
Nahić Sejdo
Najatović DŽemal
Nakić Ilija
Naser Ali
Nautović Ekrem
NaDžak Jakub
Nešust (Abdulah) Meho
Nešust (Alija) Mujo
Nešust (Mehmed) Sedin
Nešust (Nazif) Esad
Nedić Joso
Neradin Adem
Nezir (Mašo) Agan
Nezirović (Galib) Almaz
Nišić Emir
Nišić Enver
Nihad,?
Nikšić (Alija) Atif
Nikšić (Alija) Mithat
Nikšić (Alija) Safet
Nikšić (Ejub) Dim
Nikšić (Ejub) Fadil,
Nikšić (Ejub) DŽevad
Nikšić (Muharem) Hamdija
Nikšić Šefko
Nikolić Budimir
Nikolić Pero
Nikolić Zdenko
Ninić (Mare) Mika,
Nogolica Mile
Novalić (DŽafo) Osman,
Nuškić Fadil;
Nuhanović (Hašim) Nesib
Nuhanović (Rahman) Mustafa
Nuhanović (Ram) Ramiz,
Nuhanović (Sabrija) Jusuf
Nuhanović (Sabrija) Smail
Nuhanović Jusuf
Nujić (Mate) Ilija,
Nukić (Hamid) Rešo,
Nukić (Mustafa) Šaban,
Nukić (Sade) Alija
Nukić (Sado) Alija
Nukić (Suljo) Adis
Nukić Sadija
Nukić DŽemal
Numanović (Nahod) Mumin
Numić (NeDžad) Haris
O
Obarčanin Ćazim,
Obarčanin Azem
Obradović Rade
Obrovac Mile
Odobašić (Moho) Dedo
Odobašić (Pavo) Perica
ogaš (Drago) Ivo
ogo Ibro
ojić (Stipo) Anto
ojić Pavo
ojić Tomo
Okanović Ismet
Okanović Suljo,
Okerić (Hasan) Rasim
olar (Hamid) ReDžo
Omanović (Asim) Hasib,
Omanović (Osman) Suad
Omanović Mustafa
Omazić (Abid) Ibrahim
Omazić (NeDžib) Armin
Omeragić (Nurka) Selim
Omerbašić Asko,
Omerbegović (Vejsil) Junuz
Omerbegović Adem
Omerbegović Zahid
Omerović (Alija) Smajil
Omerović (Derviš) Hamed
Omerović (Hakija) Salih,
Omerović (Ismet) Šaćir,
Omerović (Jašar) Safet
Omerović (Murat) Arif
Omerović (Mustafa) NeDžad
Omerović (Omer) Ramo,
Omerović (Salko) Medo
Omerović Šaćir
Omerović Šefik
Omerović Behajij,
Omerović Mevludin
Omerović Nijaz
Omerović Ramiz
Omerović Zaim
Omerspahić (Aga) Agonja
Omić (Šemsudin) Indiro,
Opačak (Marko) Anto
Oputa Emir
Oputa Osman
Oršolić Ivo
Oršolić Tado
orđić (Jure) Zvonimir ,
orđić (Mate) Andrija
orđić (Mate) Ivo
orđić (Mate) Petar
Orešović Marko
Orhanović Esad
Orić (DŽemal) Naser
Orić Meho,
Oruč (Juso) Husein
Oručević dr Safet
Oručević Hamid
Osmančević (Hamdo) Elvir
Osmanagić (Rahim) Jasminka
Osmanbašić (Mehmed) Šemsudin
Osmanbašić (Sadik) Muharem
Osmanbašić (Taib) Sabrija
Osmanbegović Esad
Osmangić Šefko
Osmangić Sejfo
Osmanović (Šemso) Ferhat
Osmanović (Šemso) Osman
Osmanović (Adem) Adil,
Osmanović (Hakija) Jasmin
Osmanović (Ibrahim) Hajro
Osmanović (Ibrahim) Hajrudin,
Osmanović (Ibrahim) DŽemal
Osmanović (Ibrahim) DŽemil,
Osmanović (Junuz) Šaban
Osmanović (Junuz) Mehob
Osmanović (Meho) Mušan
Osmanović (Muniba) NeDžib
Osmanović (Osman) Mehudin
Osmanović (Osman) Muhidin
Osmanović (Rahman) Jasminka
Osmanović Đevad
Osmanović Hajrudin,
Osmanović Hamdija
Osmanović Ibro,
Osmanović Ismet
Osmanović Osman
Osmanović Suad
OsmerhoDžić Huso
Osmić (Mevludin) Zekerijah
Osmić (Sakib) Fahrudin
Osojkić (Mustafa) Husein
Ostojić Zdravko;
Ostruk Mahmut
Otanović (Bahrija) Midhat
Otanović Midhat
Otanović zv "Đuli",
ODžaković (Mustafa) Husein
ODžaković (Salko) Fahrudin
ODžić Murat,
ozić (Abid) Mustafa
ozić Abid,
ozić Nezir
ozić Turabija
ozo Ismet
P
Pašagić Muradif
Pašić (Ešref) Amir,
Pašić Sejo
Pajić (Mijo) Ivica
Paldum Hanka
Palić (Šaban) Adem
Palić (Murat) Avdo
Pamukčić (Almahir) Šefik
Pamukčić (Avdo) Enver
Pamukčić (Elmahir) Faruk
Pamukčić (Mustafa) Bakir
PanDžo Omer
Papić Boško
Paljeta Avdo
Paradik Ivo
ParaDžić Krešo
Parić Danijel
Patak Adis
Pavalić Ado
Pavalić Jasmin
Pavić (Mijo) Anto,
Pavlović (Mišo) Stjepan
Panjeta Avdo
Peštek Mujo,
Pehratović (Ibrahim) Avdo
Pejaković Josif
Pejaković Zlatko
Pejazić (Slavko) Drago,
Pejhanović (Tahmaz) Mirzet
Pejić (Dragutin) Marko
Pejikić Samir
Pejto (NeDžib) Mensur
Pekarević Zijad;
Pekarić Kadro
Pekmez Abid
Peko Ante
Pekušić (Hasan) Saudin
Pelić Šefik
Penez (Ragib) Ali
Peljto (NeDžib) Mensur,
Perak (Ante) Ivo
Perak (Niko) Pile,
Perak (Stipe) Ilija
Perar Senad
Perhatović (Huso) Rahman
Perhatović (Jusuf) Bego
Perhatović Avdo
Perhstović Sego
Perić (Vrićo) Drago
Perić Gustin
Perković (Ilija) Ivica
Perković (Jandro) Ante
Perušić Zijo
Pervan (Marko) Žarko
Pervanić (Husein) Muhamed
Petković Milivoje
Petonjić (Domino) Željko
Petrić (Mate) Ivo
Petrović (Šimun) Zdravko,
Petrović (Franjo) Drago
Petrović (Ilija) Anto
Petrović (Petar) Dražan
Petrović (Petar) Mladen,
Petrović Stipe
Pezerović Sadik,
Pišković (Ivan) Jozo
Pišković Ivan
Pičuga (Alija) Rasim
Pilić (Edhem) Ekrem
Pilić (Edhem) Safet
Pilić (Edhem) Sejo
Pilić (Edhem) Sulejman
Pilić (HaDžip) Rašid
Pilić Šefer
Pilić Ekrem
Pilić Mario
Pilić Safet
Pilić Sejo
Pilić Sulejman
Piličić (Jozo) Mato
Piljanović (Mate) Drago
Pirija Rasim,
Pirkić (Avdo) Midhat
Piskolić Senad
Pita (Bajro) Suljo,
Pita Edin
Pivolić Hazim
Pinjagić (Mustafa) Huso
Pjanić Mefrudin
Pjanić Mirsad
Planinčić (Abaz) Fikret
Planinčić Muhamed,
Pleh Fehim
Pleho Mehmed;
Plivac Fadil
Ploskić (Ramiz) Hajrudin
Ploskić Salem
Pobrić Omer,
Podbičanin Zejnil
Podkorjenović ?,
Podnar (Boris) Siniš
Pohara (Esad) Armin,
Pondro Emir
Popaja (Sead) Derviš,
Popaja DŽemail
Poplašen (Mijo) Mate
Poplata Muhamed
Popović Murat,
Popržanović (Mehmed) Asim
Poljo Juso;
Poljo Ramo;
Porobić Huso,
Porobić Nurija
Porović (Huso) Zahir
Potur Mirsad
Poturović (Avdo) Šefko,
PoDžić Selman
Poznanović ?,
Pljakić (Hamdija) Ramiz
Pljevljak Fikret
Pršeš Hamed
Praćalić (ReDža) Ramiz
Praljak Josip
Prazina (Jusuf) Juka
Prazina Sead
Prcić Faruk
Prevljač Smajo,
Prevljak (Huso) Fikret
Prgomet (Marjan) Željko
Prilić Ivan
Primorac Vinko
Prkača Marko
Prkačin Ante
Prodanović (Savo) Branislav
Prolić Mirsad
Provalić (Sejo) Amir
Prljak Josip
Pušina Jusuf
Puška Zahir
Puce Helmut
Puce Nikola,
Pudić (Jure) Željko
Pulić Esnef
Pupalović (Lutvo) Fadil
Purić Ibrahim
Puzić (Mustafa) Enes
LJ
LJubanović (Jusuf) Šefket
LJubičić Marin
LJubović Samir
LJumić Kećo
R
Raščić (Ibrahim) Memsudin
Raščić Rijad,
Rašić Ilija zv "Didija";
Rašić Ilija zv "Rašo
Raštegorac (Pero) Ivo
Račić (Ibrahim) Memsudin
Radanović Željko
Radić (Mijo) Drago
Radić (Radoslav) Ivica
Radić (Stipe) LJupko
Radošević (Ilija) Zdravko
Radošević (Ivo) Jure
Radošević (Zvonimir) Mato
Radončić ReDžep,
Radončić Zaim
Radovac (Matija) Momir
Radovac (Mijat) Drago
Radovac (Niko) Mijo
Radovac (Stipan) Tihomir,
Radovan Mišo zv "Gladijan
Radulović Slobodan
Rajčević Ivica;
Rajić (Marko) Vlado
Rajić Toni
Rakvić (Halila) Mevludin
Rakvić (Mustafa) Said
Ramčić (Mujo) Amir
Ramčić (Mujo) RuDžija
Ramadani (DŽezair) Nešet
Ramić (Derviš) Safet
Ramić (Hasan) Esad
Ramić (Jusuf) Ibrahim ,
Ramić (Jusuf) Mustafa ,
Ramić (Mustafa) Hamdo
Ramić (Osman) Murat
Ramić (Salko) Ismet
Ramić Ćamil
Ramić Dika
Ramić Izet
Ramić Misret
Ramić Nazif
Ramić Niset
Ramić Nisvat
Ramić Nusret
Ramić Ramiz,
Ramić Samir,
Ramo (Omer) Pojo
Ramović Memso
Ramljak Vlado
Rančić Hazim
Raonić (Osman) Muhidin,
Raonić Esad;
Raonić Fahrudin;
Raonić Senad zv "Maskirni",
Raušević (Jovica) Željko
Ravančić (Vinko) Ivica
Ređić (Izmo) Hasan
Ređić (Ramo) Abdulah
Rebrina (Ante) Ratko
Refo Tufik
Rehić, rođ Dabranin
Remić Hamdo
Repak (Miro) Mirsad
Reljić Hamdija
ReDžepović Tahir,
ReDžić (Abdurahman) Alija
ReDžić (Ejub) Vehid
ReDžić (Mate) Salamon
ReDžić (Meho) Huso
ReDžić (Mustafa) Abdurahman
ReDžić (Mustafa) Alija,
ReDžić (Osman) Mehemed
ReDžić (Osman) Tufik,
ReDžić (Sabit) Aljo
ReDžić Šaban,
ReDžić Meho
ReDžić Muhamed
ReDžin LJevo,
ReDžović Emir
Riđić (Munib) Haris
Ribić (Senad) Sabrija,
Rihner Tihomir,
Rimac (Jure) Stipe
RiDžal (Šaćir) Ramiz
Rizvanović (Šaban) Ibrahim
Rizvanović (Nurija) Nurif,
Rizvanović (Ramiz) Admir
Rizvić (Mustafa) Muhamed
Rizvić (Suljo) Muhidin
Rizvo (Ahmed) Izet
Rogo (Mujo) Alija
Rogo (Mujo) Aljo
Rogo (Mujo) Rasim,
Rogo (Mujo) Salko
Rogo (Murat) Enes
Rogo (Murat) Enes,
Rogo (Murat) Halem,
Rogo (Suljo) Šefket,
Rogo (Suljo) Ševko
Rogo (Suljo) Halim
Rogo (Suljo) Murat
Rokša Velija,
Rubil (Jozo) Goran
Rudo Slobodan;
Rustanbegović Muhamed,
Rustanpašić Semin,
S
Sačić (Sulejman) Dino
Sačić Senad;
Sadiković (Ibrahim) Muhamed
Sadiković (Mehemed) Azemin,
Sadiković (Muhamed) Šemsudin
Sadiković (Muhamed) Ahmed,
Sadiković (Muhamed) Halil,
Sadiković (Sabrija) Elvedin
Sadiković (Vejsil) Mehemed
Sadović (Hamdo) Ismet
Sakač (Meho) Edin,
Saković (Mehmed) Šemso
Salčić Adnan
Salčin (Kasim) Sulejman
Salčin Hilmo
Salčinović Ibrahim
Salčinović Murat
Saldo Drago
Salihović (Ševko) Ševal
Salihović (Avdo) Adil
Salihović (Avdo) Besim
Salihović (Avdo) Hidan
Salihović (Edhem) Fikret
Salihović (Ismail) Husein
Salihović (Ramo) Edhem
Salihović (Rifata) Kiram,
Salihović (Smajkan) Šemsudin
Salihović (Smajkan) Šemsudin,
Salihović Hamed
Salihović Huso,
Salihović Nusret
Salihović Rifat
Salihović Salih
SalihoDžić Šemsudin
Salijević (Feriz) Damir
Salijević (Feriz) Nermin
Salkanović Ahmed
Salkić Esad
Salković NeDžad
SamarDžić (Jozo) Franjo
SamarDžić (Smail) Muharem,
Santovac (Josip) Željko
Santovac (Josip) Ivica
Saračević Rašid
Saraf (Mate) Šimun
Sarajčić (Hasan) Nurija
Sarajkić (Mustafa) Fehim
Sarajkić (Osman) Mirsad
Sarajlić Nihad
Sarija Miralem
Savrčić (Sulejman) Dino
Seferović Samir
Seih (Abu) Sulejman
Sejdić (Ibro) Ahmet
Sejdić Jasmin
Sejdić DŽemo
Sejdinović (Ahmo) Šaban
Sejdinović Hakija
Sejmanović Jasmin
Sejmenović (Šaban) Alija
Sejmenović (Šaban) Ibro
Sejmenović (Šaban) Lutvo,
Sejmenović (Alija) Edin,
Sejmenović (Alija) Emin
Sejmenović (Alija) DŽemail
Sejmenović (Hasan) Ibrahim
Sejmenović (Mašo) Mirsad
Sejmović (Nusret) Mijo
Sejtiš Huso
Selak Mevludin,
Selimagić Alija
Selimović (Alija) Šaban
Selimović (Bagrem) Meho
Selimović (Galib) Samir
Selimović (Hasan) Hamid,
Selimović (Hasan) Mehmedalija
Selimović (Smail) Lutvo
Selimović (DŽemail) Edo
Selimović (DŽemail) Zaim
Selimović (DŽemal) Fahrudin
Selimović Šefko
Selimović Bajazit
Selimović Hasan
Selimović Himzo
Selimović Muhamed,
Selinović (DŽemal) Edo,
Selinović (DŽemal) Zaim
Selmanagić Hasan,
Selmanagić NeDžad,
Selmanagić Rizo
Selmanović Hasan
Selmanović Zehrid
Senad,?
Seno DŽino,
Seljdić Ahmed,
Serdarević (Meho) Mehmed
Shaker Alšarif
Sičić (Ivo) Pavo,
Sijerčić (Sadik) Abdulselam
Sikira Senad,
SilajDžić (Hidajet) NeDžad
SilajDžić (Zahid) Zijad
SilajDžić Ago
Sinanović (Arif) Ahmet
Sinanović (Edhem) Hajrudin
Sinanović (Hamza) Husein
Sinanović (Mehmed) Senada
Sinanović (Rahman) Rešid
Sinanović (Rahman) Zihnija
Sinanović (Ramo) Rahman
Sinanović (Safet) Sead,
Sinanović (Safet) DŽevad
Sinanović (Safet) Zijad
Sinanović Šefket
Sinanović Šuhra
Sinanović Sakib
Sinarović (Rahman) Muriz
Sinotić Ekrem
Sipić Maid
Sirotanović Arif
Sirotković Ilija;
Sirovina (Suljo) Ferid
Siručić Munib
Skalonić Nijaz
Skelić Haris
Skelić Muris
Skelić Nihadam
Skender Ivan
Skender Jure
Skiljan Zijad
Skopljak Fikret
Skopljak Pero
Slabić (Husein) Ferid
Slabić (Taib) Dalibor
Slabić Taib
Slamnik (Kaplan) DŽavid
Sliško (Ivan) Luka
Sliško (Ivan) Marinko
Sliško Ivan;
Sluganović (Mate) Martin,
Smailović (Hašim) Mehidin
Smailović (Ibrahim) Kemo
Smailović (Sabrija) Elizabet
Smailović (Zaim) Ramo
Smailović Fikret
Smajić (Arif) Aziz
Smajić (Juso) Jakub
Smajić (Omer) Refik
Smajić (Ramo) Enver
Smajić (Sabrija) Mustafa
Smajić Ahmet
Smajić Emir
Smajić Mirsad
Smajić Nahid
Smajić Nijaz
Smajilović (Ševko) Ibrahim
Smajilović Bajro
Smajilović Omer
Smajilović Sadik
Smajlović (Ševko) Ševal,
Smajlović (Bekto) Mirsad
Smajlović (Habib) Hedib
Smajlović (Muharem) Miralem
Smajlović ? zv "Žile",
Smajlović Dragan
Smajlović Jasmin
Smajlović Kemal
Smajlović Muhamed
Smajlović Osman
Smajlović zv "Šerbo",
Smoljan (LJupko) Marijan
Smoljo (Živko) Franjo
Sobo Fehim
Sobo Meho
Sobo Ragib
Softić (Hilmo) Jasmin
Softić (Husnija) Edin
Softić (Husnija) Samir
Softić (Jusuf) Kadrija
Softić (Salih) Sead
Softić Ramo
Softić Rihad
Sokolović Adnan
Soldan (Šimo) Tomo
Soldan (Ante) Ivko
Soldan (Pavo) Marko
Solin Mladen
Sović (Ilija) Tono
Spahić (Ibrahim) Izudin
Spahić Adem
Spahić Besim
Spaho Fehim
Spaho Ibro
Spajić Besim,
Srebraniković Mirsad
Stanić (Mate) Slavenko
Stanić Iko
Stanić Ilija
Stanić Pavo
Stipić Nedo
Stjepanović (Andrija) Ivo
Stjepanović (Petar) Zvonko
Stranjak Esad,
Stupar Branko
Stupar Sabir
Sušac Ivica
Sušić (Mustafa) Mirsad
Sušić Dario
Sućeska Ilija
Subašić Ismet
Subašić Osman
Subašić Safet
Subašić Zijo
Sulejmanović (Šaban) Ibro
Sulejmanović (Šaban) Mirsad
Sulejmanović (Alija) Emin
Sulejmanović (Alija) DŽemail
Sulejmanović (Haban) Alijab
Sulejmanović (Mujo) Ibrahim
Sulejmanović (Mujo) Munib
Sulejmanović (Mujo) Vahid,
Sulejmanović (ReDža) Halid
Sulejmanović (Vasif) Lejla
Sulejmanović Šefket
Sulejmanović Jusuf
Sulejmanović Merhudin
Sulejmanović Mevludin
Suljagić (Nezir) Mirsad
Suljagić Meho
Suljaković Nijaz
Suljić (Bećir) Safet
Suljić (Bećir) Sejfudin
Suljić (Husein) Sulejman
Suljić (Sakib) Namik
Suljić (Smail) Damir ,
Suljić (Smajil) Damir
Suljić Meho
Sutalić Jasko
T
Tabaković (Abdulah) Salim
Tabaković (Mustafa) Mubekir
Tabaković Šukrija
Tabaković Sarija
Tabaković Senahid,
Tabaković zv "Manjo",
Tadić Senad
Tahirović (Spaho) Irfan
Tahto (Salko) Halil
Talović (Mustafa) Mirsad
Talović (Rahman) Ramiz ,
Talović (Salim) Samir
Tandir (Avdo) NeDžad
Tandir (Emin) Rešid,
Tarlak Nijaz
Tatar Hasib
Tatarević (Mevludin) Asmir
Tatarević (Safet) Armin
Tatarević (Safet) Muhamed
Tanjić (Mevludin) Ševalija
Tanjić (Nadil) Smajo
Tanjić (Sulejman) Muhamed
Temović Ivan
TenDžo Omer
Tepić Mujo
Teljigović Sabina
Terović (Ramiz) Sabahudin
Terović Samir
Terzić (Vinko) Albina
Terzo (Meho) Meho
Tetrubić Ante
Tiguro Jela
Tihić (Mujo) Ahmo
Tihić Ahmet
Tihić Samir
Tirić (Haso) Amir
Tiro Šaban
Tiro Murat
Tošić (Čedomir) Miloš,
Todolac Šimo
Tojaga Zijo,
Tokić (Vlado) Goluban
Tokić Goran
Toković (Tufik) NeDžad
Tolić Ilija
Tolić Ivan;
Tolić Josip
Tomaš (Ivo) Slobodan
Tomić (Luka) Miš
Tomić (Luka) Mišo
Tomić Bela
Tomić Petar
Tomić Siniša
Tomović Ivan,
Topalović (Benjamin) Amir
Topalović Emir
Topalović Mušan
Topalović Nermin
Topalović DŽemo
Topić Jadranko
Topić DŽevad;
Topić Zoran
Topolovac (Mijat) Šimo
Topovan Hasan
Torlak Nijaz
Tovilo Ambrozije
Tuđman dr Franjo
Tubog Muhamed
Tucaković (Adem) Alma
Tucaković Esad
Tuce Nikola
Tufo (Alija) Refik
TunarDžić Hazim
Tupura Matan
Turčalo Meho
Turčinović (Muhamed) Muhamed
Turalija (Mirko) Josip
Turalija (Slavo) Zoro
Turalija Ivo
Turan (Mahmut) DŽevad
Turkanović (Jusuf) Adem,
Turković (Halil) Fadil
Turković (Mahmut) Murat
Turković (Mehmed) Omer
Turković Enes
Turković Munib
Turkušić (Smail) Enes
TurnaDžić (Ibrahim) DŽemil
TurnaDžić (Mustafa) Omer
Tursić (Huso) Muharem
Tursumović (Salko) Zulfo
Tursunović (Husein) Nurija
Tursunović (Nurija) Zijad
Turudić Omer
Turusović Zulko
Tutkur (Salih) Edin
U
Udovčić (Mehmed) Esad,
Udovčić (Meho) Halid
ug Kemal
Ugljan NeDžad;
Ugljar (Drago) Slobodan
Uglješić (Ante) Ivica
Uhota Edo
ukić (Marijan) Niko,
ukić Huso
uliman (Jašar) DŽemal
uran Tomica
urić (Edhem) Ekrem
urić (Pavo) Stijepo
Ustamujić Nedin
Ustić (Enes) Akif
Ustić Akif
Ustić Haso,
Uznalić (Himzo) Muhamed
Uzunović Nermin
V
Valenta Anto
Vanzhov Zhejiang
Veger (Ilija) Jozo
Veger (Ilija) Zlatko
Vego Mile,
Veizović Kahro
Veizović Zijad
Vejzović (Suljo) Sulejman
Veletovac Hasan
Velić (Ćamil) Azim
Velić (Adam) Izet
Velić (Adem) Ejub
Velić (Adem) Ismet,
Velić (Bećo) Muhamed
Velić (Sarija) Himzo
Velić Ćazim;
Velić Almedin
Velić Senad;
Ventila Julijan,
Veselji (Rahman) Elfeta
vić (Pero) Marko
Vidaković Velo,
Vidić Mladen
Vidović Željko,
Vikić Dragan
Viktor Petar
Vila (Dragun) Marko,
Vila (Marko) Bariš
Vila (Marko) Milenko
Vila (Marko) Mirko
Vila (Matko) Mijo
Vila (Mijo) Igor
Vila (Nedjeljko) Zoran
Vila Marko
Vila Matko;
Vila Milenko;
Vila Zoran;
Vilić (Ramiz) Mehmed
Vilić Mustafa,
Vincentić Ivo
Vincetić Ilija
Vincetić Mate
Vincetić Mirko
Vincetić Pero
Vlašić Damjan
Vrabac (Šahbaz) Rizvo
Vrabac (Asim) Zijad
Vrabac (Mujo) Muhamed
Vrabac (ReDžo) Ismet
Vrabac (Rifet) Đulbega
Vranja Sulejman
Vrbat (Šimo) Željko
Vrbat Luka
Vrbanjac (Munib) Indira
Vrdoljak (Petar) Ivica
Vrdoljak Pero
Vrgoč (Ivan) Miroslav
Vuk Goran
Vunić (Ahmet) Muharem

DŽaferović Enver
DŽafić (Mustafa) Mensur
DŽafić Nurdin
DŽafić Sejad
DŽafo (Ibrahim) Alija
DŽambegović Dino,
DŽananović (Rešid) Nerfid
DŽananović Senad
DŽanić (Zuhdo) Fahrudin
DŽanić Azem,
DŽanić NeDžad,
DŽanić Nurija
DŽanić Salčin,
DŽanić Zulfo
DŽanko (Beg) Esad,
DŽebo (Himzo) Rahman,
DŽebo (Rahman) DŽevad
DŽebo Samir
DŽelilović (Hamed) Alija,
DŽelilović Mustafa
DŽidić Željko,
DŽijan Ivica
DŽindrić Damir
DŽinić (Petar) Blažo
DŽinić Zdravko
DŽino Seno,
DŽipa Esac
DŽojić Pavo
DŽonlić (Salih) Senahid
DŽubur (Osman) Hasan
DŽubur (Ramo) Rasim
DŽurdo (Mujo) Bajro
Z
Zaimović Šefik
Zaimović Šeri
Zaimović Ahmed
Zajić (Idriz) Fahrudin
Zarić Živana
Zečević (Ilija) Milenko
Zečević Niko
Zečević-Tadić (Mirko) Marin
Zebić Dinko
Zec (Muharem) Đevad
Zeher (Muharem) Ramo
Zeimović Ismo
Zejnilagić (Avdo) Amir
Zejnilović ReDžep
Zekan (Mehmed) Sakib
Zelenika Ivan
Zelenika Mladen
Zelenika Pero
Zgonić Mujo
Zgonić Muradif
Zilić (Mustafa) Ekrem
Zjajc (Mehmed) Muharem
Zjajo (Salih) Hidajet
Zjajo Mujo
Zjajo Sabahudin
Zjakić Rizman
Zlatić Meho
Zlatić Mustafa
Zloja Mustafa,
Zlojo Mujo
Zoka (Pero) Zvonko
Zolota (Suljo) Mehmed,
Zornić Enver;
Zovko Zvonko,
Zrimić (Jakov) Mato
Zrno (Ante) Mario
Zrno (Frane) Jure
Zrno (Mile) Ivica
Zrno (Nedeljko) Josip
Zrno (Nediljko) Borislav
Zrno Ivo,
Zukanović (Rašid) Hasan
Zukanović (Sulejman) Enes
Zukanović Kasim
Zukić (Muharem) Mustafa
Zukić (Salih) Sadik,
Zukić Huso
Zukić Muhamed
Zukić Mulija,
Zukić Osman
Zukić Sabit
Zulić Salih,
Zulić zv "Šesta";
Zvonko Mladen


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου